תנאי השימוש באתר


לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה. 

1. השימוש באתר
ג'יאנטס (Giants) מתירה לך לצפות בחומרים באתר אינטרנט זה ("האתר") ולהוריד אותם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתכבד את כל ההודעות בדבר זכויות יוצרים ובעלות הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אין אתה רשאי לשנות כל חומר שבאתר זה בצורה כלשהי, לשכפלו, להציגו בפומבי, לבצעו,להפיצו או להשתמש בו בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים אלה בכל אתר אינטרנט אחר או בסביבת מחשב מרושתת לכל מטרה שהיא הנו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר זה עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר זה, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס.


2. הצהרת העדר אחריות 
החומרים (לרבות כל התוכנות), התכנים והשירותים באתר זה מסופקים "כמות שהם" (as is), ללא אחריות מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה של זכויות קניין רוחני. על המחויבויות של ג'יאנטס ביחס למוצריה ולשירותיה חלים אך ורק ההסכמים שבכפוף להם הם מסופקים, ודבר באתר זה לא ייחשב כמשנה הסכמים אלה. זאת ועוד, ג'יאנטס אינה אחראית לדיוק ולשלמות החומרים, התכנים, התוכנות או השירותים באתר זה. ג'יאנטס רשאית לערוך שינויים בחומרים, בתכנים ובשירותים באתר זה, או במוצרים ובמחירים המתוארים בהם, בכל עת וללא הודעה. החומרים, התכנים והשירותים באתר עשויים להיות בלתי מעודכנים, וג'יאנטס אינה מתחייבת לעדכן את החומרים, התכנים והשירותים באתר זה. מידע המתפרסם באתר זה עשוי להתייחס למוצרים, תוכניות ושירותים שאינם זמינים במדינה שלך. אנא פנה לנציג העסקי המקומי מטעם ג'יאנטס לקבלת מידע בנוגע למוצרים, תוכניות ושירותים הזמינים עבורך. הדין החל עשוי שלא להתיר החרגה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההחרגה דלעיל אינה חלה עליך.

 
3. הגבלת אחריות
בשום מקרה לא תחול על ג'יאנטס, על ספקיה, עובדיה, כל הבא מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר זה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים הרגיל) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר זה, בכל אתר אחר המקושר לאתר זה, או בחומרים, בתכנים, במידע ובשירותים הכלולים באתר זה ובאתרים המקשורים אליו, וזאת על יסוד אחריות, חוזה, עוולה או כל הנחה משפטית אחרת, בין אם נמסרה הודעה בדבר אפשרות לנזקים כאמור ובין אם לאו. אם כתוצאה מהשימוש שלך בחומרים, במידע, בתכנים או בשירותים שבאתר זה ייווצר צורך בשירות, בתיקון או בשחזור של ציוד או נתונים, הנך מקבל עליך את כל העלויות בגינם. הדין החל עשוי שלא להתיר החרגה של נזקים עקיפים או תוצאתיים או הגבלה שלהם, ולכן עשוית ההחרגה או ההגבלה דלעיל שלא לחול עליך.


4. שימוש בתוכנה 
כל תוכנה ו/או לוגו ו/או באנר הניתנים להורדה מאתר זה רשומה תחת זכויות יוצרים של ג'יאנטס ו/או ספקיה. תנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה, אם יש כזה, המצורף לתוכנה או הכלול בה ("הסכם הרשיון"), חלים על השימוש בתוכנה. אין אתה רשאי להוריד או להתקין תוכנה כלשהי אשר הסכם רשיון מלווה אותה או כלול בה, אלא אם כן קראת את תנאי הסכם הרשיון והסכמת להם. השכפול וההפצה של התוכנה הנם אסורים, למעט כמצוין בהסכם הרשיון החל.


5. מידע אודות משתמשים 
ג'יאנטס אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתר זה ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. לג'יאנטס לא תהא כל מחויבות בקשר להודעות. ג'יאנטס וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהן ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובדברים האחרים המשולבים בהן לכל מטרה מסחרית או שאינה מסחרית. הנך מנוע מלפרסם באתר זה או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר יהווה עבירה על חוק כלשהו ו/או יפגע ברגשות הציבור.


6. חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים 
ג'יאנטס רשאית, אם כי אינה מחויבת, לנטר או לבחון כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם בלבד, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את התוכן של הודעות כאמור. עם זאת, לג'יאנטס לא תהא כל חבות הקשורה לתוכן של הודעות כלשהן כאמור, בין אם זו נובעת מחוק, לשון הרע, שמירת פרטיות, דברי גנאי או אחר ובין אם אינה נובעת מהם. ג'יאנטס שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה בלתי חוקי או בלתי קביל מבחינה אחרת.


7. קישורים לאתרי אינטרנט של צד ג' 
הקישורים באתר זה לאתרי אינטרנט של צד ג' מוגשים לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מאתר זה. ג'יאנטס לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתר מאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין ג'יאנטס מאשרת אתרים אלה או יוצרת מיצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר זה היא באחריותך בלבד ואין בה כדי לחייב את ג'יאנטס באחריות כלשהי.


8. קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה - לרבות בשם וסימני המסחר , בעיצוב האתרים, בתכנים המתפרסמים בהם על-ידי ג'יאנטס או מי מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של ג'יאנטס בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ג'יאנטס, לפי העניין - בכתב ומראש. 
באתר נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין ג'יאנטס לבין צד שלישי, כדוגמת - _________. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לג'יאנטס להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. 
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. 
כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה לג'יאנטס רשיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר האינטרנט של ג'יאנטס או כל מקום אחר בו ימצאו האתרים לנכון לעשות שימוש במידע. 

9. שינויים ותקלות באתרים והפסקת השירות 
ג'יאנטס אינה מתחייבת שהשירותים באתר ו/או באתריה האחרים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ג'יאנטס או אצל מי מספקיה. 
ג'יאנטס תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו, תוכנו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג'יאנטס בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
ג'יאנטס רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר ואתריה האחרים, כולם או מקצתם ומבלי שתהא לה כל חובה לתת הודעה מראש על כך.


10. כללי 
ג'יאנטס מנהלת אתר זה ממשרדיה בישראל. ג'יאנטס אינה יוצרת מצג שלפיו חומרים או שירותים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל, והגישה אליהם ממדינות שבהם תכניהם הנם בלתי חוקיים הנה אסורה. אינך רשאי להשתמש בחומרים בתכנים ובשירותים שבאתר זה או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים, לרבות, אך לא רק, חוקי ותקנות היצוא של ישראל. היה ותחליט לגשת אל אתר זה מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך, ועליך האחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. על תנאים אלה יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, מבלי לתת תוקף לעקרונות להתנגשות בין חוקים.

ייתכן ובמהלך שימושך באתר, ו/או כתנאי לשימוש בו, תתבקש למסור מידע אישי דמוגרפי אודותיך (להלן: "הנתונים"). הנתונים שתמסור לג'יאנטס באמצעות האתר ו/או האתרים יישמרו על מאגר נתונים (Data Base) שבבעלות ג'יאנטס. מובהר כי אין ולא יהיו לך כל זכויות במאגר נתונים זה והחברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאסוף, למכור, להשכיר, להעביר נתונים אלה ו/או חלק מהם, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה, לצד ג' כלשהו, שייעשה בו שימוש לצרכי פרסום ושיווק. מובהר בזאת כי לג'יאנטס לא תהא כל אחריות, לא ישירה ולא עקיפה לשימוש שייעשה צד ג' בנתונים אלה, אף אם השימוש שנעשה בהם הינו באמצעותה. 

ידוע לך כי ייתכן ואתה נמצא באתר של חברה מסוימת אשר ג'יאנטס משמשת בו כמתווך בלבד (affiliate). במקרה כזה ברור לך כי לג'יאנטס לא תהא כל אחריות, לרבות לגבי טיב השירות הניתן לך מהחברה שבאתר שלה אתה נמצא ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי ג'יאנטס בקשר לשימושך באתר זה ו/או בכל הקשור לנובע משימושך בו, לרבות בקשר עם השירותים שג'יאנטס מעניקה לחברה . 

כל סכסוך הקשור בתנאים אלה יופנה אל בתי המשפט של תל-אביב-יפו. ג'יאנטס רשאית לשנות את התנאים הללו בכל עת על-ידי עדכון הודעה זאת. עליך לבקר באתר זה מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם מחייבים לגביך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של אתר זה עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים שבכאן. 

11. משתמשים זרים (Foreign Useres)

If you do not speak, read or know the Hebrew language or are located outside of Israel, than please note that by visiting this web site you agree to all the terms and conditions as well as all legal issues which are stated in Hebrew at the bottom of each and every page of this website. 

 

 

 

מתעניין בלימודי ספרדית?
קבל חינם וללא התחייבות הצעות ממיטב בתי הספר לספרדית


מלא/י את פרטיך בטופס להלן ובתי הספר שבחרת יפנו אליך עם פרטים נוספים ללא התחייבות. 

ניתן לבחור אילו בתי ספר את/ה מעוניין/ת שיצרו עמך קשר באמצעות תיבות הסימון מצד ימין. 

הצהרת פרטיות: הפרטים שהזנת ישלחו אך ורק לבתי הספר שבחרת ולא יעשה בהם שימוש למטרות אחרות.
   
שם:
טלפון:
אזור:


 

 

קורס אנגלית לימוד אנגלית צור קשר | תנאי השימוש באתר 
רהיטים | ריצוף ואמבט | פורטל המפתחים 
שיפוצים 
חדרי שינה | ארונות | מזנונים | ספות | שיפוצים | חלונות | ריהוט משרדי | קרמיקה | כורסאות | מיטות 
כסאות | סלונים

 

כל הזכויות שמורות ל - Language.co.il 2013 - לימודי שפות, לימודי אנגלית.
אין להעתיק או לשכפל או להשתמש בתכנים ללא אישור מראש מבעליו ומפעיליו של האתר.